#301 2008-02-15 21:20

Béla
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Köszönöm VOLT-R nagyon rendes vagy.

Nincs jelen

 

#302 2008-02-20 10:26

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kérem szépen a tisztán látás végett!

A rokkantnyugdíjazás januártól érvényes szabályai

A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj szabályainak változása 2007. évi LXXXIV. törvény alapján.
Az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el a rehabilitációs járadékról szóló törvényt, amely egyben tartalmazza a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítására vonatkozó szabályokat is. A törvény szerint 2008. január 1-jétõl a rehabilitációs rendszerben kétfajta ellátást lehet megállapítani.
Azoknak az egészségkárosodott személyeknek, akik rehabilitálhatók, és a feltételeknek megfelelnek, új ellátást, a rehabilitációs járadékot állapítják meg. Azok az egészségkárosodott személyek, akik nem rehabilitálhatók, és a szükséges feltételekkel rendelkeznek, rokkantsági nyugdíjra szerezhetnek jogosultságot.

A rokkantsági nyugdíjjogosultság változása

A 2007. december 31-éig hatályos szabályok szerint rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki
a) egészségromlás, illetõleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét 67 százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás egy évig nem várható (a továbbiakban: rokkant),
b) a szükséges szolgálati idõt megszerezte, és
c) rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás elõtti keresetnél.


A 2008. január elsejétõl hatályos szabályok szerint rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki
a) esetében az egészségkárosodás*
aa) 79 százalékot meghaladó mértékû, vagy
ab) 50-79 százalékos mértékû, de rehabilitációja nem javasolt (aa és ab együtt: rokkant), és
b) az életkorára elõírt szolgálati idõvel rendelkezik, és
c) az egészségkárosodás következtében
ca) keresõ tevékenységet nem folytat, vagy
cb) keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelõzõ négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál, és
d) táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül.
* A rokkantságot kifejezõ orvosi és jogi feltételek közé az eddigi 67 %-os munkaképesség-csökkenés helyére az 50-79 %-os egészségkárosodás került. A régi és az új értékelési rendszer kölcsönös megfeleltetésének, együttes alkalmazásának alapvetõ elvei a következõk:
• Az össz-szervezeti egészségkárosodás fogalma lényegében megfelel a régebben használt, általános munkaképesség-csökkenés fogalomnak.
• A 80%-ot elérõ vagy az azt meghaladó össz-szervezeti egészségkárosodás megfelel a korábbi rendszerbeli 100%-os munkaképesség- csökkenésnek.
• Az 50%-os vagy az ennél súlyosabb fokú össz-szervezeti egészségkárosodás a 67%-os vagy ezt meghaladó általános munkaképesség- csökkenésnek felel meg.
•  A közepes mértékû (számottevõ), 25–49%-os össz-szervezeti egészségkárosodás lényegében megfelel a korábbi 30–50%-os általános munkaképesség-csökkenésnek.
A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges, életkor szerint meghatározott szolgálati idõtartamok 2008. január elseje után is változatlanok maradtak (Tny 24-25.§).


A baleseti rokkantsági nyugdíjjogosultság változása
A 2008. január elsejétõl hatályos szabályok szerint baleseti rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki
a) túlnyomóan üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében rokkant, és
b) az egészségkárosodás következtében
ba) keresõ tevékenységet nem folytat, vagy
bb) a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelõzõ négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál, és
c) táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül.
Baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult az is, akinek az egészségkárosodása szilikózis vagy aszbesztózis miatt következett be, és az egészségkárosodás mértéke eléri a 40 százalékot, továbbá a fenti egyéb jogosultsági feltételeknek is megfelel.


A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõk új munkavégzési korlátozásának fokozatos bevezetése:
A 2007. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ személyeknél a nyugellátásnak a keresõ tevékenység miatti megszüntetésére 2008. december 31-éig még a régi szabályok alkalmazandók, vagyis a 2008. december 31-éig terjedõ idõszakban csak akkor kell a rokkantsági nyugdíjat megszüntetni, ha a nyugdíjas már nem rokkant, vagy rendszeresen dolgozik és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet a megrokkanás elõtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne.


(A keresetet a rokkantsági nyugdíjra jogosultság szempontjából abban az esetben lehet a megrokkanás elõttinél lényegesen kevesebbnek tekinteni, ha a keresetnek a magánszemélyek jövedelemadójával csökkentett összege legalább 20 százalékkal alacsonyabb, mint a nyugdíj alapját képezõ átlagkereset valorizált összege. Nem tekinthetõ rendszeres munkavégzésnek, ha valaki a munkakörére megállapított teljes munkaidõnél rövidebb munkaidõben dolgozik, ha pedig már a megrokkanást megelõzõen is rövidebb munkaidõben dolgozott, akkor a munkaideje a megrokkanását követõen tovább csökken.)


A baleseti sérült részére ebben az esetben - a baleseti rokkantsági nyugdíj helyett - az Ebtv.-ben szabályozott 4. fokozatú baleseti járadékot kell megállapítani.


2009. január elsejétõl az 50-79 %-os egészségkárosodást elszenvedett, öregségi nyugdíjkorhatár alatti rokkantsági nyugdíjas jogosultsága megszûnik, ha már nem rokkant, vagy a havi nettó (adóval és járulékokkal csökkentett) jövedelme 6 hónap átlagában meghaladja a rokkantsági nyugdíja alapját képezõ havi átlagkeresete kilencven százalékát, illetve annak a megállapítást követõen a rendszeres nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a minimálbér összegét.


A kereset, jövedelem vizsgálata céljából az APEH a bevallás alapján a rokkantsági nyugdíjban részesülõ keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat havonta, a bevallásra elõírt határidõt követõ hónap utolsó napjáig továbbítja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.


A rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjas feketén történõ foglalkoztatásának következményei:
Ha a rokkantsági nyugdíjas 2008. január 1-jétõl keresõtevékenységet a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában végez, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv soron kívüli felülvizsgálatot rendel el, amelynek keretében el kell végezni az érintett személy komplex minõsítését. A felülvizsgálat, illetve a komplex minõsítés idõtartamára a rokkantsági nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, a rokkantsági nyugdíjat a felfüggesztés idõpontjától kezdõdõen folyósítani kell. A jogosultsági feltételek hiányában a rokkantsági nyugdíjat meg kell szüntetni.


Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések:
A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.
A törvény rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követõen benyújtott új, vagy állapotrosszabbodás miatti igénybejelentés esetén kell alkalmazni.
Annak az egészségkárosodást szenvedett személynek, aki 2011. december 31-éig a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri, és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel a 2007. december 31-ét követõen benyújtott igénybejelentés vagy esedékes felülvizsgálat során, kérelmére rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani.
Azoknak a 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülõ személynek, akiknek az állapotát az orvosszakértõi vizsgálat véglegesként véleményezte, az új rendelkezések alapján sem kell felülvizsgálaton megjelenniük, részükre a megállapított rokkantsági nyugdíj folyósítása változatlanul történik.
Valamennyi rokkantsági nyugdíjasra, így a fent említett csoportra is vonatkozik azonban az a 2007. január elsejétõl hatályos szabály, amiszerint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátásban részesülõ személyt az esedékes orvosi felülvizsgálattól eltérõ idõpontban is kötelezheti - a jogkövetkezményekrõl való tájékoztatás mellett - orvosi felülvizsgálat céljából történõ személyes megjelenésre, ha olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely valószínûsíti, hogy a korábban megállapított munkaképesség-csökkenés nem áll fenn vagy az a megállapítottnál kisebb mértékû. Amennyiben a munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátásban részesülõ személy az orvosi felülvizsgálaton nem jelenik meg, az ellátásra való jogosultságát - az errõl szóló határozat keltét követõ hónap elsõ napjával - meg kell szüntetni.


A 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülõ személynek a 2008. évben esedékes felülvizsgálata keretében csak az egészségkárosodás mértékét kell vizsgálni. Ennek során amennyiben az egészségkárosodás mértéke a 79%-ot meghaladja
- attól függõen, hogy mások gondozására szorul-e, az I., illetve II. csoport szerinti rokkantsági nyugdíjra,
- amennyiben az egészségkárosodás mértéke 50-79%-os,
a III. csoport szerinti rokkantsági nyugdíjra jogosult.


Kérelmére azonban a 2008. évben esedékes soron következõ elsõ felülvizsgálata keretében komplex minõsítést kell végezni, ebben az esetben a minõsítésben foglaltaknak megfelelõ ellátásra jogosult.

Forrás: http://www.weborvos.hu/egeszsegmagazin/ … ai/105803/

Nincs jelen

 

#303 2008-02-20 10:39

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Az újdonság!
A rehabilitációs járadékellátás szabályai

Január elsejétõl a rokkantsági nyugdíj mellett megjelenik a maximum 3 éves rehabilitációs járadékellátás.
Az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el a rehabilitációs járadékról szóló törvényt, amely egyben tartalmazza a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítására vonatkozó szabályokat is. A törvény szerint 2008. január 1-jétõl a rehabilitációs rendszerben kétfajta ellátást lehet megállapítani.
Azoknak az egészségkárosodott személyeknek, akik rehabilitálhatók, és a feltételeknek megfelelnek, új ellátást, a rehabilitációs járadékot állapítják meg. Azok az egészségkárosodott személyek, akik nem rehabilitálhatók, és a szükséges feltételekkel rendelkeznek, rokkantsági nyugdíjra szerezhetnek jogosultságot.

2008. január 1-jétõl az új rehabilitációs rendszer elsõsorban azokra a személyekre vonatkozik, akik egészségkárosodásuk miatti igényüket – ideértve az állapotrosszabbodás miatti igénybejelentést is- 2007. december 31-ét követõen nyújtják be a lakóhelyük szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz. A már rokkantnyugdíjban részesülõk esetében rendkívüli felülvizsgálatra nem kerül sor. A 2008-ban esedékes felülvizsgálatok során nem vizsgálja a Bizottság a rehabilitációs járadékra való jogosultság feltételeit. A 2009. január 1.-tõl felülvizsgálatra kötelezett személyeknél viszont vizsgálja a szakértõi szerv a rehabilitálhatóságot.


Aki 2008. január 1. után adja be rokkantsági nyugdíj megállapítási kérelmét, az már az új rendszerben kerül elbírálásra. Arról szakértõi bizottság dönt, hogy kik kerülnek be a rehabilitációs rendszerbe. Ha valakit a III. csoportú rokkantsági nyugdíjra javasol a bizottság, az önkéntesen kérheti a rehabilitációs járadékot. Aki 2011. december 31.-ig a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri, és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel, kérelmére rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani.


Ki jogosult a rehabilitációs járadékra? A Rehabilitációs járadékra az jogosult, aki - 50-79 százalékos egészségkárosodást szenvedett, és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészségkárosodását megelõzõ munkakörében, illetve a képzettségének megfelelõ más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és - keresõ tevékenységet nem folytat, vagy -a keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodást megelõzõ négy naptári hónapra vonatkozó keresete jövedelme havi átlagánál, továbbá - rehabilitálható, és - az életkora szerint, a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idõt megszerezte.


(Jelenleg Magyarországon megközelítõen 800 ezer rokkantnyugdíjas van. Több mint hatvan százalékuk, 460 ezer ember nyugdíjkorhatár alatti. Ebbõl nagyjából 380 ezren tartoznak a 67 százalékban csökkent munkaképességûek közé, közülük 250-260 ezren 55 év alattiak.)


Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szakértõi bizottsága a rehabilitációs szükségletek három körét határozza meg: az orvosi rehabilitációs, a szociális rehabilitációs, valamint a foglalkoztatási rehabilitációs szükségleteket. Így például: a bizottság egyszerre javasolhat fizikoterápiát, pszichológiai tanácsadást és családsegítést a rehabilitálandó személynek. A rehabilitáció egy összetett fogalomkör, amely több egységbõl és több szakaszból áll.

Nem csak arra kell figyelemmel lenni, hogy az érintett személy fizikálisan rehabilitálható-e, hanem arra is, hogy milyen legyen a rehabilitáció iránya, alkalmas-e, vagy alkalmassá tehetõ-e a megváltozott munkaképességû személy szakképesítése szerinti/vagy egyéb munkakörben történõ foglalkoztatásra, illetve mérlegelni kell az egyén társadalmi, szociális helyzetét, az adott térség munkaerõ piaci lehetõségeit, rehabilitációs szolgáltatásait.


Kinek nem állapítható meg a rehabilitációs járadék? Annak, aki - öregségi nyugdíjban, elõrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, öregségi járadékban, munkaképtelenségi járadékban, özvegyi járadékban, növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, korbetöltés címén járó özvegyi nyugdíjban, rokkantság címén járó özvegyi nyugdíjban, - bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, szolgálati nyugdíjban, polgármester öregségi nyugdíjában vagy közszolgálati járadékában, - terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben, - az állami foglalkoztatási szerv által folyósított pénzbeli ellátásban, - átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, rokkantsági járadékban, - a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásaiban, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlékban részesül.


Milyen összegû a rehabilitációs járadék? A rehabilitációs járadék összege - a magánnyugdíj-pénztári tagságtól függetlenül - megegyezik a rokkantsági nyugdíj (III. rokkantsági csoport) összegének 120%-ával. A rehabilitációs járadék legkisebb összege megegyezik a rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének (III. rokkantsági csoport) 120%-ával. A járadék összegébõl nyugdíjjárulékot (tagdíjat) vonnak, ezért a folyósítás idõtartama szolgálati idõnek minõsül.


Mely esetben kell csökkenteni a járadék összegét? A rehabilitációs járadék összegét 50%-kal csökkenteni kell, ha keresõ tevékenység folytatása esetén a járadékban részesülõ személynek 3 egymást követõ hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és járulékokkal csökkentett - keresetének,, jövedelmének havi átlaga meghaladja - a rokkantsági nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset összegének 90 százalékát, illetve annak a megállapítást követõen a rendszeres nyugdíjemelés(ek) mértékével növelt összegét, - de legalább a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) összegét.


A rehabilitációs járadék összege a megállapítását követõen emelkedik? Igen, a járadék összegét évente emelni kell.


Hogyan kell igényelni a rehabilitációs járadékot? A rehabilitációs járadékot a rehabilitációs járadék, illetve a rokkantsági nyugdíj igénylésére rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál.


Hogyan történik az igény elbírálása? Az igény elbírálásához a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére a rehabilitációs szakértõi szerv a megkereséstõl számított 60 napon belül komplex minõsítést végez, és szakvéleményt ad - az egészségkárosodás mértékérõl, - a szakmai munkaképességrõl, - a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról, valamint a rehabilitációs szükségletekrõl, továbbá a rehabilitációhoz szükséges idõtartamról.


Ha az igényt elutasították, mikor nyújtható be ismét a járadék megállapítása iránti kérelem? Az elutasító határozat, illetve a megszüntetõ végzés jogerõre emelkedését követõ 12 hónapon belül csak akkor, ha a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy az igénylõ egészségi állapotában az elutasítást követõen tartós rosszabbodás következett be.


Milyen idõtartamra állapítható meg a rehabilitációs járadék? A rehabilitációs járadék a rehabilitációhoz szükséges idõtartamra, de legfeljebb 3 évre állapítható meg. Amennyiben az ellátás 3 évnél rövidebb idõtartama eltelt, de a rehabilitáció még nem fejezõdött be, a rehabilitáció sikeres megvalósulásának érdekében az idõtartam legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható, de a teljes idõtartam ebben az esetben sem haladhatja meg a 3 évet.


Milyen kötelezettsége van a rehabilitációs járadékban részesülõ személynek? A rehabilitációs járadékra jogosult a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében az állami foglalkoztatási szervvel történõ együttmûködésre köteles, amelynek keretében - az állami foglalkoztatási szervvel írásbeli rehabilitációs megállapodást köt, továbbá - teljesíti a rehabilitációs megállapodás mellékleteként meghatározott rehabilitációs tervben foglaltakat. (Az együttmûködési kötelezettség csak a rehabilitációs járadékellátásra vonatkozik. Ez esetben az együttmûködés hiánya, a pénzellátás megszüntetését vonja maga után.)


Mit tartalmaz a rehabilitációs megállapodás? A rehabilitációs járadékban részesülõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy - vállalja az együttmûködési kötelezettség teljesítését, valamint elfogadja a számára felajánlott megfelelõ munkahelyet, valamint térítési kötelezettséggel nem járó képzési lehetõséget; továbbá - a rehabilitációs járadékban részesülõ önálló munkahelykeresésének formáit; - az állami foglalkoztatási szerv által a rehabilitációs járadékban részesülõnek nyújtandó, külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs szolgáltatásokat; valamint a rehabilitációs járadékban részesülõnek az állami foglalkoztatási szervnél történõ jelentkezései gyakoriságát, a kapcsolattartás módját.

A rehabilitációs járadékban részesülõ személynek - a határozat és az alapjául szolgáló szakvélemény bemutatásával - a határozat kézbesítésétõl számított 10 munkanapon belül meg kell keresnie az állami foglalkoztatási szervet a rehabilitációs megállapodás megkötése érdekében. Amennyiben a rehabilitációs megállapodás nem kerül megkötésre, az állami foglalkoztatási szerv kezdeményezi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé a járadék megszüntetését.


Van-e bejelentési kötelezettsége a rehabilitációs járadékban részesülõ személynek? A rehabilitációs járadékban részesülõ 10 munkanapon belül köteles értesíteni az állami foglalkoztatási szervet, ha - az egészségi állapotában tartós rosszabbodás következett be, illetve - keresõ tevékenységet folytat, vagy keresete, jövedelme megváltozott, illetve - a rehabilitációs megállapodás alapjául szolgáló körülményeiben egyéb lényeges változás következett be.


A rehabilitációs járadékban részesülõ személy egészségi állapotának rosszabbodása esetén mely szerv kezdeményez felülvizsgálatot? A rehabilitációs járadékban részesülõ egészségi állapotában történt tartós rosszabbodás esetén az állami foglalkoztatási szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél felülvizsgálatot kezdeményez. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a felülvizsgálat során megkeresi a rehabilitációs szakértõi szervet a komplex minõsítés elvégzése céljából. Amennyiben a szakértõi szerv szakvéleménye szerint a járadékos rehabilitációja nem javasolt, és rendelkezik az egyéb feltételekkel, részére a járadék helyett rokkantsági nyugdíjat lehet megállapítani.


Mely esetben szûnik meg a rehabilitációs járadékra való jogosultság? Az ellátás megszûnik, illetve azt meg kell szüntetni, ha - a rehabilitációs járadékban részesülõ meghalt, - a rehabilitációs járadékban részesülõ az ellátás megszüntetését kérte, - az ellátás idõtartama eltelt, - a rehabilitációs járadékban részesülõ három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggõen külföldön tartózkodik, - keresõ tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülõ 6 egymást követõ hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és járulékokkal csökkentett - keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képezõ havi átlagkereset összegének 90 százalékát, illetve annak a megállapítást követõen a rendszeres nyugdíjemelés(ek) mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) összegét, - a rehabilitációs járadékban részesülõ egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi, - a rehabilitációs járadékban részesülõ az együttmûködési kötelezettségét, illetve a rehabilitációs megállapodásban foglalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy - a rehabilitációs járadékban részesülõ foglalkoztatására ismételten a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.


A rehabilitációs járadékban részesülõ személy jogosult-e az egészségügyi szolgáltatásra? A járadékban részesülõ személy járulékfizetés nélkül, szolidaritási alapon jogosult az egészségügyi szolgáltatásra.

Forrás: http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika … ai/104633/

Nincs jelen

 

#304 2008-02-26 12:51

csilla
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Hát nem kaptuk meg a 67-et. Ma megkaptuk az orvosi bizottság döntését, helyben hagyták az 50%-ot.
Felháborító amiket írtak, mert Ati még véletlenül sincs olyan jól ahogy leírták, sõt amit a gyerek mondott bele se írták. Szerintük nincs a leleteken gyulladás /minden leletén gyulladás van/, jó állapotban van /55kg és 180cm/, tartósan kielégítõ állapotban van /ha nem szed Medrolt nem tud kimozdulni/. Szóval nevetséges az egész, de nem tudunk mit csinálni. Majd egy év múlva megpróbáljuk. Hát ennyi. Ettõl jobbat mindenkinek: Csilla

Nincs jelen

 

#305 2008-03-07 18:39

Pirosg22
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok! Tanácsot kérnék.
Sürgõsen be kell adnom egy fellebbezést, mert nekem is elvették a rokkantsági járulékomat.
100%-ról estem le 60%-ra. Egy nagyon bukó dokinál voltam a felülvizsgálaton+ belazultam és nem vittem friss leletet tudom, hogy nagy hiba volt. Már 12 éve vagyok leszázalékolva (19 évesen mûtöttek nyaki gerincdaganat) eddig mindig nagyon nagy szerencsém volt és csupa jó fej doki vizsgált felül.
Nekem sincs meg a szolgálati idõm ill. pont most akadt a kezembe egy munkanélküli papír, miszerint kaptam munkanélkülit, és úgy fest 180 napon belül. Csak most néztem a jog szabályt, és ha jól értelmezem bele számít a szolgálati idõbe. Elég fura helyzet, mert miután a járulékomat visszamenõleg 6 hóra utalták ki, fedte egymást a két segély 2 hónapig (ezt jeleznem kellett volna gondolom). Ennek már 12 éve, szerintetek, elévül az ilyesmi?
A másik tanács a fellebbezéshez kérném, mert még sosem írtam ilyen esetben (bár adóügyben sokat is), fogalmam sincs, hogy formailag hogy fest, írjam le a kórtörténetemet? Azt már kivettem a hozzá szólásokból, hogy arról kell írni, hogy nem tudok dolgozni stb., de nem tudom még mit írhatok bele, nem vizsgált meg a doki rendesen és hülyeségeket irt a papírra, de azt hallottam nem jó ilyet beleírni, bármilyen finom a megfogalmazás, akkor is rossz néven veszik. Szóval, aki már írt ilyesmit tudna nekem valami jó tanáccsal szolgálni?
Egyébként én kaptam egyszerre a két összeget 12 éve a járulékot is és az emelt csp (velem született betegség miatt) nem is tudtam, hogy vállalhatok munkát! Ha jól értem akkor a járadék mellett lehet dolgozni csak a családi pótlékot zárja ki?
Elõre is köszi
VOLT-R! a jogi részében biztos tudnál nekem valamit tanácsolni, külön köszönöm!

Nincs jelen

 

#306 2008-03-12 12:32

szilva2
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok!

Az lenne a kérdésem,hogy 6 órában dolgozhatok-e 100%-os rokk. nyugdíjasként?

Nincs jelen

 

#307 2008-03-13 11:00

VOLT-R
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

szilva2,
csak akkor, ha nem rendszeresen dolgozol, vagy a kereseted min. 30%-kal alacsonyabb a megrokkanásod elõtti keresetnél. Mivel az lehet, hogy már rég volt, az infláció miatt felszorozzák, de az összegrõl a nyugdíjbiztosítási igazgatóság tud pontosabb felvilágosítást adni.

Nincs jelen

 

#308 2008-03-13 16:04

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Na kérem szépen megkaptam a határozatot a felülvizsgálatomról! 54% os ra minõsítettek vissza de az az új rendszer szerint a régi 67,5% nak felel meg minden maradt a régiben. 2009-ben megyek legközelebb a bizottság elé!

Nincs jelen

 

#309 2008-03-13 16:18

aiolosz
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szuszidi :-)
ez jo hir !
ez jo hir ?

Nincs jelen

 

#310 2008-03-13 16:25

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kedves aiolosz! Szeretnék tünet mentes lenni dolgozni rendes életet élni kimozdulni a házból nem csak wc közelében sündörögni nem rettegni a görcsöktõl! Ahogy vesszük lehet jó hír is mert nem vették el a nyögdijam, de lehet rossz is mert crohnos vagyok! Nézõ pont kérdése. :)

Nincs jelen

 

#311 2008-03-13 16:29

aiolosz
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szuszidi, ezt az ambivalens allapotot csak "mi" itt a forumon tudjuk, hogy mit jelent....:-(
sajnos

Nincs jelen

 

#312 2008-03-13 19:32

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Így igaz csak mi csak itt meg még az a pár ezer társunk aki nem jár fel a fórumra! :(

Nincs jelen

 

#313 2008-04-03 17:10

CSICSU
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Tudna vki abban segíteni ,hogy a  rokkant nyugdíjjal együtt ,kapható -e a Gyes- tartósan beteg gyermek után?

Nincs jelen

 

#314 2008-04-19 22:22

maszat
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

2008 februárjában voltam felülvizsgálaton ahol 80%-os rokkantságot állapítottak meg nálam. Szeretném megkérdezni: hogy ebben a rokkantsági csoportban dolgozhatok-e illetve ha én úgy érzem beadhatók-e rehabilitációs járulék iránti kérelmet?

Nincs jelen

 

#315 2008-04-20 06:05

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Maszat én csak feketén dolgoznék a helyedben! Mert a köv felülvizsgálaton kiderül s kiteszik a szûröd!

Nincs jelen

 

#316 2008-04-20 07:44

virágom
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

2008 márciusban voltam felülvizsgálaton, és én is megkaptam az 55%-ot tehát meg van továbbra is a rokkant nyugdíj. Irigyelek benneteket, hogy tudtok dolgozni én az öt mûtét során úgy tönkre mentem, örülök, hogy élek. Remélem jön még jobb idõszak is.

Nincs jelen

 

#317 2008-04-24 14:09

Enci
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok!
Egy kis segítségre lenne szükségem. 6 éve vagyok colitises, de még csak most olvastam arról itt a fórumon, hogy lehetõségünk van adókedvezményt igénybe venni, akár 5 évre visszamenõleg is. Amennyiben sikerült ezt valakinek megoldani, elárulná nekem a titkot? A munkaügyisünk szerint 5 évre visszamenõleg önrevíziót kellene készíteni, ami szerintem elég macerás dolog. Ha van egy egyszerûbb, járható út, azt szívesen venném.
Elõre is köszi, Enci

Nincs jelen

 

#318 2008-04-25 07:50

virágom
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szia Enci!
A munkaügyisnek igaza van visszamenõleg 5 évre csak ön revízió végrehajtásával tudod igénybe venni az adó kedvezményt. Nem olyan macerás az az internetrõl letöltöd a megfelelõ nyomtatványt és elõveszed az elmúlt idõszakok adóbevallásait és annak megfelelõen kitöltöd minden évre a nyomtatványt. Megkéred a munkaügyisedet lehet, hogy segít kitölteni. Szerintem megéri a fáradozást én is tavaly csináltam meg az ön revíziót és kb 80 ezret igényeltem vissza.

Nincs jelen

 

#319 2008-04-25 09:27

Agica01
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

De jó hogy írtok errõl, ez engem is érdekelne.
nem tudnád megmondani, melyik számú nyomtatvány kell az önrevízióhoz?
és azt hallottam, hogy ha nincs adózott jövedelmem, a férjem (vagy hozzátartozóm) is igénybe veheti utánam, ez így van? Akkor is ugyanaz az ûrlap kell mintha magam igényelném vissza?
köszi.

Nincs jelen

 

#320 2008-04-25 11:46

Enci
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Virágom!
Köszi a gyors választ! Természetesen belevágunk, a munkaügyisem szívesen elbabrál a revízióval.
Enci

Nincs jelen

 

#321 2008-04-25 12:15

Enci
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Agica!
A fõlap száma: 0735.
A 0735-B lapon lehet megadni, hogy melyik évhez tartozik az adott revízió.
Ezt le tudod tölteni az APEH honlapjáról. Jópár melléklete van, de szerencsére nincs szükség mindegyikre!
Enci

Nincs jelen

 

#322 2008-04-26 09:55

Agica01
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

nagyon köszönöm!

Nincs jelen

 

#323 2008-04-28 16:19

csilla
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Volt már valaki Munkaügyi Bíróságon fellebbezés miatt? Ha igen kérlek írjátok le a tapasztalataitokat. Ati fiamat július 3.-ára hívták és debreceni orvos fogja vizsgálni, vagy dönteni felõle. Jó tanácsa esetleg valakinek?
csilla

Nincs jelen

 

#324 2008-05-02 22:52

ita
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Üdv mindenkinek!!!!!
Barna-by!

Légy szives írd meg mire kell figyelni a bizottság elõtt,mitt kell feltétlenül mondani,hogy jó legyek nálluk!!
Egyébként Crohn-os vagyok,több mint tíz éve,csak az a baj,hogy ez orvosilag csak tavaj lett alátámasztva,(kiderítve).K.b.tíz éve volt egy nyombél fekélyem,gyogyszeres kezelésre elmúlt,viszont maradt a hányás,a hasmenés,a hasi görcsök.Persze sokszor kerültem orvoshoz -e miatt,jártam tükrözésrõl,tükrözésre,mindig azt mondták,hogy
ezzel együtt kell élni,ez a nyombél fekély maradványa,(Holott a tükrözésekkor,már nem láttak fekélyt.)sajnos
nem jó orvoshoz jártam.Elsõ évben fogytam 70!!!!!!! kg-ot ennek örültem is kicsit,ugyanis 140-rõl lettem 70kg.
Aztán vissza mentem 85-90 re,ezt ugy ahogy tartottam is,egy éve megint 70 vagyok,persze addig is jártam orvoshoz,hogy sokat hányok,és megy a hasam,hûségesen irták,a savlekötõt,és a zantak-ot a fekélyre.
Kb 1 éve megint fogyni kezdtem,megint orvos,csak egy költözésnek köszönhetõn,nem az elõzõekhez.
Így derült ki a Crohn tavaly valamikor.Nem mintha valamit is javított volna ez az állapotomon.Persze a 10 év óta vándorolok,munkahelyrõl,munkahelyre,hol,meddig
tûrték a táppénzesdit.
       Most megpóbálkozom a leszázalékolással,ezért kérem a segítséged.
Eddig nem is tudtam,hogy van ilyen lehetõségem,meg amúgy is ,mire? Egy fantom betegségre,amivel eggyütt kell élni? (Kicsit dühös vagyo rájuk-e miatt,meg magamra is,hogy nem csapkodtam az asztalt,de ki mer vitatkozni egy orvossal?)95%-uk olyan arrogáns,mintha nem is az emberi fajhoz tartozna.(Tisztelet a kivételnek,mert olyan is van.)
  Ennyi,bocs,hogy nagyon hosszú lett!!!
                 Bárki tud egíteni ebben a témában,nagyon szépen megköszönöm!!!!!!!!!!
           Sziasztok!

Nincs jelen

 

#325 2008-05-02 23:05

ita
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Jah,még valami !!Milyen vizsgálatokat végeznek ott a bizottsági tagok?Nekem a vékonybelemben van egy kb 30cm-es megvastagodott bélszakasz,kóros méretû nyirokcsomókkal körülvéve. Gondolom egy sztetoszkóppal ezt nem fogják tudni megnézni,ezét kérdezem,hogy mire számíthatok!!!???
               Köszi,Sziasztok

Nincs jelen

 

#326 2008-05-03 21:03

Zoltán
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Barna-by mostanában ritkán jár erre.
A bizottsági tagok a magasságodat és a testsúlyodat mérik. Meg kérdezõsködnek. A lényeg az, hogy amikor behívnak ,addigra kezedben legyen az eredmény arról,hogy Crohn-os vagy. Tükrözés, szövettan stb.

Nincs jelen

 

#327 2008-05-04 13:25

mendi63
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

A crohnt nálam az ultrahang, vékony-ill. vastagbélröntgen, és a CT igazolta. Ezekkel a papirokkal mentem a bizottság elé. Nekem nincs sem tükrözésrõl sem szövettanról leletem. /Egyszerüen képtelen vagyok bevállalni./ Nálam is ugy mint itánál a vékonybél utolsó szakasza van megvastagodva és körülötte nyirokcsomók. A bizottságnál meg sem kérdezték miért nincs szövettanom , vagy tükrözés. Persze azért te szerezd be ezeket, mert ezt semmilyen vizsgálat nem pótolja. Bár számtalanszor olvashatjuk, hogy a szövettan sem tud mindig biztos diagnózist adni.

Nincs jelen

 

#328 2008-05-04 19:51

ita
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Zoltán , mendi63                          Köszönöm,hogy válaszoltatok!!!
Eddig nekem is csak hasi röntgen,ultrahang,és CT leletem van a Crohn-ról,mert nem tudtak megtükrözni,egy végbél szûkület miatt.4 hete mûtöttek ezzel.Holnap megyek a Délpestibe megbeszélni a Gasztróssal,mikor legyen a tükrözés.Persze csak akkor vállalom be,ha hajlandóak lesznek,altatásban megcsinálni.
Mûtét óta is folyamatosan megy a hasam(napi 10-15-ször),már alig birok hoozzáérni is,nemhogy egy tükrözést bevállaljak.Egyébként,nekem a Pentasa-t írták fel,de én nem igazán vettem észre változást.Szedem rendesen,3x2-õt de nem állítanám,hogy hû dejó,megszüntette a panaszaim.
  Próbált már valaki Pentasa-ról valami másra váltani,nagyobb sikerrel?
                                Köszi a választ mégegyszer,  Sziasztok!!!

Nincs jelen

 

#329 2008-05-04 20:02

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szia Ita! A pentasa nem ér semmit igazad van. Ami papírod van  azzal menj el a körzeti dokidhoz indítsátok el a le % -tatást ö segít neked mindenben! Ha nem megy a tüki ne õröltesd. A napi 10-15 wc az rengeteg, a CT is el kell fogadniuk a bizottságnak a lényeg hogy sok papírod legyen ami igazol mindegy mirõl vér, ha van magas vérnyomásod, vagy bármi más kezed lábad fáj, ezeket szedd össze, ideggyógyász bár mi azt ha ûgyi a házi dokid jol megírja a véleményt akkor sínen vagy! A bizottság max meg mér meg ugye bugyi melltartó azt csak rád néz meg megnyomkodja a hasad ha van kedve! Szóval semmi extra nem kell félni! El kell indulni! Üdv!

Nincs jelen

 

#330 2008-05-05 06:46

mercy70
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szia ita!A Pentasa nekem is komoly problémákat okozott,helyette Salofalkot szedek az nekem jó.Szólj az orvosodnak,hogy nem bírod.Biztos kapsz helyette mást.

Nincs jelen

 

#331 2008-05-05 20:26

ita
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok!!!
       Köszönöm a bátorítást,és a tanácsokat!!
Ma voltam a gasztoenterologusnál,úgy néz ki a tükrözést egyenlõre meguszom,õ sem szorgalmazza a dolgot.
(ezt végülis csak Dunaujvárosban találták ki nekem,hogy így lenne szép kerek a diagnózis,ha ez is meg lenne.(Viszont ettõl én nem leszek jobban!!!!)
Tejcukor érzékeny is lettem,arra már nem emlékszem,hogy a Crohn-tünetekkel egy idõben,vagy késõbb,a kérdésem:ez is összefüggésbe hozható a Crohn-al?
Viszont ugyan így vagyok a tojással is.Sokszor annyi is elég belõe ami a rántott hús panírozásában van,és rohanás a Wc-re.(Rosszab esetben hányok is tõle,de a hasmenés garantált.)
Van más is aki hányni is szokott a kajától,vagy ez csak az én specialitásom??:-)
Most Medrolt írt fel,nem néztem még utánna,de valami szteroid,ha jól tudom.
Azt mondják,nagy cipó fejem lessz tõle ha sokáig szedem:-))))
Mindegy,az összképen már az sem ront sokat.:-)
70 kg fogyás után,annyi fölösleges bõr maradt rajtam,hogy egy sarokûlõ ki jönne belõle.
   Szuszidi,van nekem elég bajom,még h..yét is csináljak magamból a bizottság elõtt?????
Bugyi,melltartó????????  ita=ati :-)))))) :-))))))) :-)))))))) :-))))))))

                                Köszi hogy írtatok,  Sziasztok!!!!!!!!!!!

Nincs jelen

 

#332 2008-05-05 20:39

roor
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Halika!

Ita:naná hogy összefügg.:D:D:D:D
Igazán akkor erõsödött föl nálam amikor aktív volt a kis genya.:D
Na azóta kap laktózmentes cuccokat.:D
Eszi-nem eszi nem kap mást,de legalább békénhagy.:D
Kajától hányni?
Elõfordult legyengült állapotban,most már a hányást a kajáért való remegés hozza ki.:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Medrol az jó dolog tud lenni,feltéve ha pár kiló plusz kell.:D:D:D:D
És igen,várható tõle bucifej,de az el is múlik ha nem szeded.:D
Azért én megnéznélek bugyi melltartóban.:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Nincs jelen

 

#333 2008-05-05 22:03

Chris
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Itanak: Én tejérzékenységgel mentem el elõször a gasztrós dokihoz, mire eljöttem Crohn lett belõle, úgyhogy szerintem eléggé egyszerre jelentkeznek. A medrolról csak annyit, amíg szedtem havi 1x hánytam (olyankor elég nehezen jött helyre agyomrom), viszont se elõtte se utánna nem volt ilyen gondom. Szerencsére mástól nem hallottam ilyenrõl, csak azért írtam, hogy ne lepõdj meg ha nálad mégis hasonló tünet jelentkezne. Amúgy is kezdetnek nem szoktak nagy adaggal kezdeni.

Nincs jelen

 

#334 2008-05-06 13:50

ita
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok!
      Chris! A havi egy hányás nagyon belefér nállam.Jelen állapotomban heti 5-15.Változó,persze attól is függ,hogy én mennyire figyelek,vagy vigyázok magamra.(mármint,hogy mit,mikor,és mennyit eszem.)
Egyébként,Medrol-ból nekem napi 1-t kell szednem,a 32mg-osat.Ezt egy hétig,(most telt le az egy hét)aztán 4 mg-onként csökkenteni a heti adagot.De azt mondta a Gastros,hogy amíg én nem érzek,vagy õ nem lát javulást addig ne csökkentsem.
Jah,most kezdtem átrágni magam ezen a leszázalékolós "Igénybejelentõn",meg "nyilatkozat"-on
Nem is vagyok már benne teljesen biztos,hogy akarom-e én ezt.
Vannak benne kínai dolgok.Illetve nem is kínai,csak sokat kell utánna "mászkálni".
Honnan tudom elõkaparni a szolgálati idõmet,ha nincs meg az összes munkahelyemtõl,és a munkaügytõl az összes papírom?????(Kicsit trehány voltam,és szerintem nincs meg az összes,sõt biztos.)
                                                    Köszönöm a válaszokat !!!!!!!!!!!!!
                                                      Sziasztok!!!

Nincs jelen

 

#335 2008-05-06 16:24

Szuszidi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Ha be voltál jelentve nem gond a szólgálati idõ megvan az csak egy kicsit tovább tart! Persze te tudod! :)

Nincs jelen

 

#336 2008-05-07 11:26

balu01
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Októberben leszázalékoltak 50%-ra, ezt megfellebeztem, februárban visszahívott a bizottság, és megint 50%-ot kaptam.
39 év munkaviszonyom van, az lenne a kérdésem, hogy erre az 50%-ra 39 év munkaviszony után mennyi rokkantsági nyugdíjat kaphatok a jelenlegi jogszabály szerint?

Nincs jelen

 

#337 2008-06-02 19:34

csilla
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Ati fiammal csütörtökön megyünk az Igazságügyi Orvosszakértõhöz Debrecenbe. Nem tudom mit mond majd, mert a Medroltól jól van és jól néz ki. Igaz az állkapcsa fel lesz dagadva, mert holnap mûtik a harmadik bölcsességfogát, mert vízszintesen nõtt mind a négy és kimûtik õket. Tönkrement az állkapocs izülete és torlódnak a fogai. Hát drukkoljatok nekünk! Köszönjük!! Csilla

Nincs jelen

 

#338 2008-06-02 19:54

zolcsi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

csilla! Nem irigyellek benneteket de fel a fejjel.

Nincs jelen

 

#339 2008-06-03 15:47

csilla
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

zolcsibal: Kedves tõled ez a pár jó szó! Nagyon jólesik!
Csilla

Nincs jelen

 

#340 2008-07-14 18:45

csilla
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Nem sikerült.
Csilla

Nincs jelen

 

#341 2008-07-14 19:31

zolcsi
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Csilla sajnálom:(
Elárulod honnan írsz?

Nincs jelen

 

#342 2008-07-15 09:50

csilla
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Kössz!
Nyíregyháza_Sóstóhegy.
Az Igazságügyi Orvosszakértõ Debrecenben volt.

Nincs jelen

 

#343 2008-07-19 06:21

CSICSU
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok! Tud Vki arról vmit ,hogy a közgyógy  rokkantaknak alanyi jogon jár-e? Köszi!

Nincs jelen

 

#344 2008-07-19 06:26

Lisa
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szia CSICSU ? amit tudok, hogy 100%rokkantsági JÁRADÉK mellé IGEN alanyi jogon jár!

Nincs jelen

 

#345 2008-07-19 11:39

CSICSU
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Köszi! Én 67.5% -ot kapok , ekkor is jár? És mi kell az igényléséhez?

Szerkesztette: CSICSU (2008-07-19 13:23)

Nincs jelen

 

#346 2008-07-19 15:03

Irénke
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Szia Csicsu! 67%-os rokk. vagyok én is,tavaly csináltattam meg a közgyógyot. Az önkormányzat adott egy nyomtatványt azt ki kell tölteni,a háziorvos leirja a gyógyszereidet amiket szedsz.Az a lényeg hogy jövedelem igazolás kell mindenkitöl aki veled él,csak akkor adják meg ha az 1 före jutó kereset nem éri el a 47-48ezret (pontosan már nem tudom),ha meg van minden papírod le kell adni az önkormányzatnál és ök küldik tovább. Nekem 3 hét mulva az OEP kiküldte a közgyógy igazolványt.Lehet hogy januártól ez is változott,de azt nem tudom.Szép napot Irén

Nincs jelen

 

#347 2008-07-19 20:46

CSICSU
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Köszönöm! De, ha  egyszer alanyi jogon jár minden rokkantnak akkor minek a jövedelem igazolás?

Nincs jelen

 

#348 2008-08-14 19:37

Lucifer
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

Sziasztok!
Lenne egy kérdésem aki tud segitsen!
Ha valaki rokkant nyugdijjas és mellette 6 órában dolgozik annak jár -e táppénz???ha igen akkor mennyi idõ??
Köszönöm szépen!!

Nincs jelen

 

#349 2008-08-14 23:21

judy1981
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

15 nap betegszabadság, aztán semmi.

Nincs jelen

 

#350 2008-08-15 10:50

arpapa
Tag
Regisztrálva: 1970-01-01
Írások: 0

Re: Leszázalékoltatás

én 100%os rokkantságin vagyok, és mellette 8 órában melózok és mégis járt a táppénz...

Nincs jelen

 
IBDoktor
 

Láb

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB